Hvorfor Bioenergi

Den “uuttømmelige” råvaren

Skogen er fornybar. Når du hogger et tre, vokser et nytt opp. Norge har 823 millioner m3 med skog, som dekker 37 % av landet. Denne ressursen øker hvert år med 25 millioner m3.

Bioenergi er fremtiden

Bare halvparten av denne tilveksten i skogene hogges. Derfor øker den norske skogen årlig med nesten 13 millioner m3 netto. Myndighetene ønsker mindre bruk av olje og elektrisk strøm til oppvarming, og støtter omlegging til bioenergi.

De miljøvennlige “energipillene”

Pellets produseres av flis og høvelspon som blir til overs på lokale sagbruk, såkalt kortreist energi. Biomassen varmes opp til 90 °C og presses gjennom en “kjøttkvern” til sylinderformede små staver. Dette sluttproduktet er så rent at det faktisk kan spises!

CO2-nøytral forbrenning

Pellets og flis er fornybare og klimavennlige biobrensel. CO2 bindes i treet mens det lever, og slippes ut når det dør og råtner. Brenning av biomassen er lik denne mengden og går derfor inn i naturens kretsløp.

Fra ild til vann

Når vi brenner pellets og flis i kjelen, utnytter vi energien til å varme opp vann til ca 80 °C, som ledes gjennom isolerte rør til bygningene som bruker varmesentralen.

Når vannet har passert radiatorene, returnerer det ca. 20 grader kaldere til sentralen for ny oppvarming.

Miljøet er fornøyd

Av all pelletsen som forbrennes i kjelen blir bare 0,3 % igjen som aske. Benyttes flis er askemengden sterkt varierende med kvalitet og fuktighet. Asken kan utnyttes til jordforbedring. Røyken som kommer fra pipa er hovedsakelig vanndamp.